Veilige Sportomgeving

Mountain Network heeft de ambitie om een veilige sportomgeving te creëren voor iedereen. Dat wil zeggen dat overal met plezier en zorgeloos gesport kan worden. Het is tevens een omgeving waar iedereen zich veilig voelt om zich te ontwikkelen binnen de klimsport. Binnen Mountain Network is daarom geen plaats voor grensoverschrijdend gedrag. Er heerst een open cultuur waar we elkaar kunnen en durven aanspreken als iemand zich toch op een grensoverschrijdende manier opstelt. Als het toch misgaat dan weten we te handelen.


De klim- en bergsport is geweldig! Binnen klimmen of boulderen, buiten klimmen op de rots of mooie toppen beklimmen. Al deze disciplines leveren op hun eigen manier prachtige momenten op en gaan gepaard met plezier, afzien, doorzetten en een zekere dosis fanatisme. We beoefenen deze verschillende disciplines vaak met een groepje vrienden, je klimmaatje of andere klimmers die je toevallig tegenkomt. Dit levert ons veel mooie momenten op, maar soms komt het ook voor dat we tegen onsportief of ongewenst gedrag aanlopen. Denk aan een klimmer die door je route heen klimt, onder je een boulder instapt, een jurylid dat uitgescholden wordt, een teamgenoot die je net iets te lang knuffelt na een behaalde prestatie of andere klimmers die je uitlachen omdat je uit een boulder valt. Ook pesten, discriminatie, geweld, overmatig drankgebruik, matchfixing, het gebruik van doping, drugs of het veroorzaken van een negatief zelfbeeld of andere psychische klachten vallen onder grensoverschrijdend gedrag.

Mountain Network vindt het belangrijk dat alle klim- en bergsporters zich veilig en goed voelen tijdens het beoefenen van deze fantastische sport. Sportplezier staat centraal en er is geen ruimte voor agressie, intimidatie, misbruik of ander grensoverschrijdend gedrag.

Lees hieronder hoe wij binnen de Mountain Club een veilige sportcultuur creëren.

Gedragsregels voor Mountain Clubbers
Omgangsregels voor Mountain Clubbers
Gedragsregels voor trainers & coaches
Vertrouwenscontactpersoon


Gedragsregels voor Mountain Clubbers

IS OPEN: Wanneer je iets wordt gevraagd, iets te doen wat tegen je eigen gevoel, je normen en waarden ingaat, meld dit, bijvoorbeeld bij je trainer of bij de vertrouwenscontactpersoon.

TOONT RESPECT: Voor de tegenstander(s), je teamgenoten, de juryleden, je trainers, de toeschouwers en ieder ander. Let op je taalgebruik en hoe je je aan anderen presenteert. Geef iedereen het gevoel dat hij of zij zich vrij kan bewegen.

RESPECTEERT AFSPRAKEN: Kom op tijd, meld je (tijdig) af, luister naar instructies en houd je aan de regels.

GAAT NETJES OM MET DE OMGEVING: Maak niets stuk, respecteer ieders eigendommen, laat de kleedkamer netjes achter. Ruim de materialen op. Gooi afval in de afvalbakken.

BLIJFT VAN ANDEREN AF: Raak buiten de normale sportbeoefening, niemand tegen zijn of haar wil aan.

HOUDT ZICH AAN DE REGELS: lees de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en alle andere afspraken, en houd je daar ook aan.

TAST NIEMAND IN ZIJN WAARDE AAN: Pest niet. Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Sluit niemand buiten en wees tolerant.

DISCRIMINEERT NIET: Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken.

IS EERLIJK & SPORTIEF: Speel niet vals, gebruik geen verbaal of fysiek geweld, gebruik geen doping. Doe niet mee aan het fixen van een wedstrijd, competitie of record.

MELDT OVERTREDINGEN VAN DEZE GEDRAGSREGELS: Meld overtredingen van deze code bij je trainer(s) en/of bij de hoofdmedewerker sport. NB: Zijn bepaalde feiten vertrouwelijk met je gedeeld schend dan dit vertrouwen niet. Wanneer echter de belangen van een lid ernstig in het geding zijn, raadpleeg dan een derde, bel bijvoorbeeld met de vertrouwenscontactpersoon.

GEEN ALCOHOL EN  ONDER DE 18 JAAR


Omgangsregels Mountain Clubbers

 1. Kom op tijd en meld je (tijdig) af voor de training via Sportlyzer of via je trainer.
 2. Zodra je de klimhal binnenkomt meld je je aan bij de balie.
 3. Tijdens de training is het gebruik van een mobiele telefoon niet toegestaan. Een trainer kan hierop een uitzondering maken door het geven van een specifieke opdracht.
 4. Neem een bidon of flesje water mee voor tijdens het sporten.
 5. Houd je aan de veiligheidsregels van het labelsysteem.
 6. Meld onveilig en/of onsportief gedrag direct bij de trainer.
 7. Houd je aan de gedragsregels en de huisregels.
 8. Als iemand aan het woord is dan praat je hier niet doorheen.
 9. Geef elkaar positieve feedback en help elkaar om beter te worden.
 10. Heb respect voor elkaar en voor de trainers.

Gedragsregels voor trainers & Coaches

Deze gedragsregels zijn gericht op trainers, coaches, begeleiders & kaderleden (verder in de tekst Trainers genoemd) en maken deel uit van het Tuchtreglement van de sportbond. De gedragsregels geven aan waar de grenzen liggen in het contact tussen Trainers en sporter. Deze gedragsregels zijn opgesteld voor Trainers in de sport aangezien uit cijfers blijkt dat plegers veelal Trainers zijn en slachtoffers veelal sporter. De gedragsregels vormen – aangevuld met de omgangsregels – een richtlijn voor de omgang tussen sporters en Trainers. Deze gedragsregels zijn anders dan omgangsregels afdwingbaar. Als een of meerdere gedragsregels overtreden wordt dan kan een tuchtprocedure met tuchtrechtelijke sancties volgen.

Hieronder vind je een overzicht van de ‘Gedragsregels begeleiders in de sport’ zoals vastgesteld binnen de georganiseerde sport:

 1. De Trainer moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.
 2. De Trainer onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
 3. De Trainer onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of Seksuele Intimidatie tegenover de sporter.
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de Trainer en de jeugdige sporter zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. De Trainer mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de trainer deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 6. De Trainer onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
 7. De Trainer zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 8. De Trainer heeft de plicht – voor zover in zijn vermogen ligt – de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van Seksuele Intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de trainer verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 9. De Trainer zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de trainer aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 10. De Trainer zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de trainer gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.
 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de trainer in de geest hiervan te handelen.


Vertrouwenscontactpersoon

Als je zelf te maken hebt (gehad) met grensoverschrijdend gedrag tijdens een van de trainingen of tijdens een andere activiteit, dan is het belangrijk dat je er niet alleen mee blijft rondlopen. Erover praten is vaak moeilijk. De Vertrouwenscontactpersoon van de NKBV of het Vertrouwenspunt Sport kan je daarbij helpen.

Als je te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag, dan kan dit veel emoties en vragen oproepen. Ook als je er niet zelf het slachtoffer van bent, maar het ziet gebeuren. Direct signaleren en het in de openbaarheid brengen van grensoverschrijdend gedrag kan herhaling of het verergeren van de situatie voorkomen. Bekijk hoe je kunt zorgen dat het gedrag niet meer plaatsvindt. Kun je zelf aan de pleger duidelijk maken dat je niet van zijn gedrag of opmerkingen gediend bent? Of kun je er met iemand over praten die je vertrouwt?

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen Mountain Network het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over, of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag, en daarover met iemand wil praten. Vertrouwenscontactpersonen fungeren als eerste opvang voor iedereen die betrokken is bij de Mountain Club trainingen (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, etc) met een klacht of een vraag en dit niet kunnen/durven te melden bij hun eigen trainer. De VCP biedt een luisterend oor en verwijst door naar geschikte hulp. De vertrouwenscontactpersoon is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen en behandelt de gesprekken vertrouwelijk.

Jasper Rijken

De vertrouwenscontactpersoon binnen Mountain Network is Jasper Rijken. Mocht je het spannend vinden om een melding te maken bij je trainer dan kun je altijd contact met Jasper opnemen. Hij helpt je vervolgens verder. Je kan Jasper bereiken door een mailtje te sturen naar Jasper@mountain-network.nl. Jouw mail en melding wordt vertrouwelijk behandeld.

Vertrouwenspersoon NOC*NSF/Centrum Veilige Sport Nederland
De vertrouwenscontactpersoon heeft een andere rol dan een vertrouwenspersoon. De taak van de vertrouwenscontactpersoon is vooral een procedureel adviserende rol; de vertrouwenspersoon heeft een inhoudelijk adviserende rol.

Naast de MN vertrouwenscontactpersoon kan iedereen die lid is van een sportvereniging in Nederland gratis een beroep doen op een vertrouwenspersoon van NOC*NSF. Er zijn vertrouwenspersonen voor slachtoffers van seksuele intimidatie, maar er zijn ook vertrouwenspersonen voor beschuldigden. Daarnaast zijn er adviseurs voor mensen die zelf geen slachtoffer zijn, maar te maken krijgen met een vermoeden, melding of klacht, zoals een bestuurder of een vertrouwenscontactpersoon.

Zeker bij ernstige gevallen of als je persoonlijke begeleiding wilt, adviseren we je via NOC*NSF/Centrum Veilige Sport Nederland contact op te nemen met een vertrouwenspersoon of adviseur. Neem je contact op met de Vertrouwenscontactpersoon van MN, dan kan deze je ook doorverwijzen of daar zelf naartoe bellen om advies te krijgen.

Alle vertrouwenspersonen, casemanagers en de coördinator van het centrum zijn gediplomeerd vertrouwenspersoon en volgen opleidingen en intervisie om professioneel met hun vak bij te blijven. Het Centrum Veilige Sport Nederland is geassocieerd lid van de landelijke branchevereniging voor vertrouwenspersonen.