Veiligheid Mountain Club

SVK labelsysteem


Inleiding
Mountain Network werkt al sinds 2016 met een labelsysteem. In 2021 is dit systeem herzien en heeft de Stichting Veiligheid Klimsport (SVK) een landelijk erkend systeem ontwikkeld. Het Labelsysteem voor kinderklimmen van de SVK is een veiligheidssysteem dat ontwikkeld is met als doel het klimmen met groepen kinderen veiliger én makkelijker te maken. Het systeem is gebaseerd op de richtlijn voor klimmen met minderjarigen van de SVK en omvat een indeling in leeftijdscategoriën. Het SVK Labelsysteem werkt met de indeling in jeugdcategorieën zoals in de Nederlandse en internationale klimsport (NKBV en IFSC) wordt gehanteerd. Hierdoor wijkt in bepaalde gevallen het SVK Labelsysteem af van de in de algemene SVK richtlijn voor klimmen met minderjarigen genoemde leeftijden. Indien een klimhal gebruik maakt van het SVK Labelsysteem dan zijn de categorieën van het Labelsysteem leidend.

De indeling in categorieën in het SVK Labelsysteem wordt gevisualiseerd door middel van labels aan de gordel van het kind. Aan elke leeftijdscategorie zijn bepaalde vaardigheden en verantwoordelijkheden gekoppeld die passen bij de mentale en fysieke ontwikkeling van het kind. Het labelsysteem maakt het mogelijk in één oogopslag te zien wat een bepaald kind in de groep kan én mag.

Handelingen
Bepaalde handelingen bij het klimmen zijn potentieel risicovol en zijn dat voor kinderen nog meer dan voor volwassenen. Jonge kinderen kunnen hun eigen handelen en de gevolgen daarvan immers niet op de wijze overzien zoals volwassenen dat wel kunnen. De aandachtsspanne van kinderen is ook minder dan die van volwassenen. Het Labelsysteem van de SVK kent kinderen daarom op basis van hun leeftijd bepaalde vaardigheden toe. Het gaat daarbij om de meest risicovolle handelingen bij het klimmen. Dit zijn het aantrekken van de gordel, het inbinden, de SVK Partnercheck, het zekeren en het laten zakken. Er wordt in het Labelsysteem ook onderscheid gemaakt tussen toprope klimmen en voorklimmen.

De jongste categorieën kinderen waarmee we in de klimhal te maken hebben zullen de kritieke handelingen onder directe begeleiding van een instructeur/trainer of assistent moeten laten uitvoeren. Naarmate het kind ouder wordt, worden de vaardigheden die het kind zelfstandig mag uitvoeren verruimd.

Gebruik van het systeem
Het labelsysteem kent een zevental categorieën en een zestal labelkleuren. Bij elke categorie hoort een label met een specifieke kleur, waarbij de A jeugd en junioren dezelfde labelkleur hebben. Het systeem is primair gebaseerd op leeftijdscategoriën zoals we die ook uit andere sporten kennen; de F, E, D, C, B, en A jeugd en de junioren. Daarnaast is er een aparte categorie voor de starters die in opleiding zijn voor hun klimvaardigheidsbewijs Indoor Toprope of Indoor Voorklimmen (of vergelijkbaar). Het label wordt aan een materiaallus van de gordel bevestigd. Op die wijze is voor begeleiding, de kinderen én de ouders duidelijk wat de bevoegdheden van het specifieke kind zijn.

Ondergrenzen, afwijkingen en uitzonderingen
De in het Labelsysteem genoemde leeftijdsgrenzen zijn ondergrenzen, dat wil zeggen dat het de minimale leeftijd is waarvoor bepaalde regels gelden. Per bedrijf/organisatie kan er voor gekozen worden om vaardigheden pas toe te kennen op een later moment. In bepaalde uitzonderingsgevallen kan door de instructeur van de leeftijdsgrens naar onder worden afgeweken.

Toestemming vertegenwoordiger en ouderverklaring
Ongeacht welke categorie het kind in zit zal de Wettelijke Vertegenwoordiger toestemming moeten geven via een schriftelijke verklaring (in combinatie met akkoord gaan van Algemene Voorwaarden). Daarnaast worden ouders actief geïnformeerd zodra het kind zelfstandig mag topropen of voorklimmen (zonder back-up of begeleiding).

Wettelijke vertegenwoordiger geeft toestemming en gaat akkoord met:

Geldigheid labelsysteem
Het SVK Labelsysteem is een landelijk systeem om lokaal te gebruiken en alleen van toepassing bij begeleide activiteiten. Het labelsysteem kan niet worden gebruikt in klimhallen waar het labelsysteem niet wordt gebruikt. Het labelsysteem is tevens niet overdraagbaar tussen klimhallen onderling. De voorwaarden, (huis)regels en veiligheidsrichtlijnen van de klimhal waar je gaat klimmen zijn leidend.

LABELS/LEEFTIJDSCATEGORIEËN
Bij de indeling in categorieën is niet de leeftijd op een specifieke datum, maar het jaar waarin het kind de leeftijd haalt bepalend. Met andere woorden, de indeling geschiedt op geboortejaar. Zie onderstaand tabel;

Jaar Junioren Jeugd A Jeugd B Jeugd C Jeugd D Jeugd E Jeugd F
2021 2002/2003 2004/2005 2006/2007 2008/2009 2010/2011 2012/2013 2014/2015
2022 2003/2004 2005/2006 2007/2008 2009/2010 2011/2012 2013/2014 2015/2016
2023 2004/2005 2006/2007 2008/2009 2010/2011 2012/2013 2014/2015 2016/2017
2024 2005/2006 2007/2008 2009/2010 2011/2012 2013/2014 2015/2016 2017/2018
2025 2006/2007 2008/2009 2010/2011 2012/2013 2014/2015 2016/2017 2018/2019
Voorbeeld: een kind is geboren in 2008. Het kind is dan in 2021 jeugd C met groen label en in 2022 jeugd B met blauw label.
Kleur label Categorie Leeftijd KVB ja/nee
ROOD F 5/6/7 jaar nee
ORANJE E 7/8/9 jaar ja
GEEL D 9/10/11 jaar ja
GROEN C 11/12/13 jaar ja
BLAUW B 13/14/15 jaar ja
WIT A 15/16/17 jaar ja
WIT J 17/18/19 jaar ja

STICKERS TER AANDUIDING VAN HET KLIMVAARDIGHEIDSBEWIJS
De letter T geeft aan dat de klimmer zijn Klimvaardigheidsbewijs Indoor Toprope heeft behaald.
De letter V geeft aan dat de klimmer zijn Klimvaardigheidsbewijs Indoor Voorklimmen heeft behaald.
Als de klimmer geen sticker heeft dan is hij in opleiding voor het klimvaardigheidsbewijs.

T 7 t/m 19 jaar, KVB-IT behaald

Regels Indoor Toprope:

 • WEL indoor toprope

Regels Voorklimmen:

 • GEEN voorklimmen
V 7 t/m 19 jaar, KVB-IV behaald

Regels Indoor Toprope:

 • WEL indoor toprope

Regels Voorklimmen:

 • WEL voorklimmen

OVERZICHT (ON)BEVOEGDHEDEN PER LABEL

CAT F (ROOD): 5/6/7 ZONDER KVB 

 • Toprope klimmen: gezekerd door een assistent
 • Niet zekeren. Partnercheck n.v.t. Dit doet de assistent
 • Voorklimmen: niet voorklimmen

CAT E (ORANJE): 7/8/9 JAAR EN IN HET BEZIT VAN KVB-IT

Regels Indoor Toprope (IT)

 • Klimmen/Zekeren onder toezicht van instructeur of trainer
 • Laten zakken met back-up van een assistent
 • Partnercheck: met controle door assistent

Regels Indoor Voorklimmen (IV)

 • Voorklimmen: gezekerd door een assistent
 • Partnercheck met controle door assistent

CAT D (GEEL): 9/10/11 JAAR EN IN HET BEZIT VAN KVB-IT / KVB-IV

Regels Indoor Toprope (IT)

 • Klimmen/Zekeren onder toezicht van instructeur of trainer
 • Laten zakken met back-up van een assistent*
 • Partnercheck met controle door assisten

Regels Indoor Voorklimmen (IV)

 • Klimmen/Zekeren onder toezicht van instructeur of trainer
 • Laten zakken met back-up van een assistent*
 • Partnercheck met controle door assistent

CAT C (GROEN): 11/12/13 JAAR EN IN HET BEZIT VAN KVB-IT / KVB-IV

Regels Indoor Toprope (IT)

 • Klimmen/Zekeren onder toezicht van instructeur of trainer
 • Laten zakken met back-up van een assistent of niveau-genoot*
 • Partnercheck met controle door assistent

Regels Indoor Voorklimmen (IV)

 • Klimmen/Zekeren onder toezicht van instructeur of trainer
 • Laten zakken met back-up van een assistent of niveau-genoot*
 • Partnercheck met controle door assistent

CAT B (BLAUW): 13/14/15 JAAR EN IN HET BEZIT VAN KVB-IT / KVB-IV

Regels Indoor Toprope (IT)

 • Zelfstandig klimmen/zekeren
 • Zelfstandig laten zakken
 • Zelfstandig partnercheck

Regels Indoor Voorklimmen (IV)

 • Klimmen/zekeren onder toezicht van assistent of trainer
 • Zelfstandig laten zakken
 • Zelfstandig partnercheck onder toezicht van assistent of trainer

CAT A (WIT): 15/16/17 JAAR EN IN HET BEZIT VAN KVB-IT / KVB-IV

Indoor Toprope (IT) / Indoor Voorklimmen (IV)

 • Zelfstandig klimmen/zekeren
 • Zelfstandig laten zakken
 • Zelfstandig partnercheck

CAT J (WIT): 17/18/19 JAAR EN IN HET BEZIT VAN KVB-IT / KVB-IV

Regels Indoor Toprope (IT) / Indoor Voorklimmen (IV)

 • Zelfstandig klimmen/zekeren
 • Zelfstandig laten zakken
 • Zelfstandig partnercheck

STARTERS (CAT E T/M CAT J) IN OPLEIDING VOOR KVB-IT / KVB-IV

 • Zekeren met backup van niveau-genoot, onder toezicht van een assistent
 • Laten zakken met back-up van een assistent
 • Partnercheck met controle door een assistent
 • In opleiding voor KVB-IT: niet voorklimmen

* Een klimhal kan hier voor specifieke kinderen een uitzondering op maken op voordracht van de trainer/instructeur. In dat geval kan dat kind een ander kind laten zakken onder toezicht van de trainer/instructeur.

Definities

Definitie instructeur/trainer: De instructeur/trainer is de eindverantwoordelijke van een training. Hij is in het bezit van een NKBV instructeursdiploma/trainersdiploma (minimaal SKI-IT, met bij voorkeur KVB-IV en het liefst ook SKT-2) of aantoonbaar gelijkwaardige status of ervaring (bij BKS of bedrijfsintern).

Definitie assistent trainer: de assistent trainer is minimaal 16 jaar oud en is verantwoordelijk voor een aantal touwgroepen binnen de training. Hij is in het bezit van een NKBV begeleiders diploma (SKB2-IT, met bij voorkeur KVB-IV en het liefst ook SKT-2) of aantoonbare gelijkwaardige status of ervaring (bij BKS of bedrijfsintern).

Definitie assistent: de assistent is minimaal 14 jaar, beschikt over een KVB-IT of KVB-IV (minimaal 16 jaar) of aantoonbare gelijkwaardige status/ ervaring en kan op het niveau van behaalde KVB verantwoordelijk zijn voor de veiligheid binnen één touwgroep. De assistent wordt altijd aangestuurd door een assistent trainer of een instructeur/trainer.

Zekeringsapparaten
Het gebruik van een halfautomaat (‘remhand-onafhankelijke’ halfautomaten en autotubers) is in de meeste gevallen aan te raden bij het zekeren door kinderen. Zie de ‘Aanbeveling voor veilig zekeren bij het sportklimmen’ van de NKBV. Binnen de Mountain Club wordt er tot 16 jaar altijd met een Grigri gezekerd. De Grigri valt onder de halfautomaten en zal blokkeren als iemand onverwachts uit een route valt.